Prijswinnaars 2017/2018

WPKC
Konijnen
J.BrouwerBelg.haas v/jF 95,5keurmeesterprijs
J.KrijthethuringerZG 94,5mooiste thuringer
 
hoenders
J.KrijtheBarnevelderv/jFcollectie prijs
E.Hagemanwyandottev/jFcollectie prijs
wyandottev/jFcollectie prijs
KLN prijs
provinciaal kampioen
Wyandotte
H.LiethWyandottev/jFcollectieprijs
G.SchutAustralorpm/jFcollectieprijs
Australorpv/jFcollectieprijs
KLN prijs
 
Dwerghoenders
H.RiemeijerHollandse krielm/jZGKLN prijs
H.MunnekeGron.meeuwkrielv/jFcollectieprijs
KLN prijs
provinciaal kampioen
Groninger meeuw
J.WeverAntwerpse baardkr.v/jFcollectieprijs
Antwerpse baardkr.v/jUfraaiste dwerghoen van de show
KLG beste dier overige rassen
bondsmedaille
provinciaal kampioen
Antwerpse baardkr.
Mooiste collectie
dwerghoenders.
H.SchuurWatermaals baardkrv/jFcollectieprijs
Watermaals baardkrv/jFcollectieprijs
collectieprijs
KLN prijs
Watermaals baardkr.v/jFprovinciaal kampioen
Watermaals baardkr.
collectieprijs
Watermaals baardkr.m/jFcollectieprijs
op 1 na mooiste collectie
dwerghoenders
H.MunnekeChabom/jFcollectieprijs
bondsmedaille
provinciaal kampioen
chabo
 
Siergevogelte
H.MunnekeJapanse kwartelm/oFfraaiste kwartel
bondsmedaille
provinciaal kampioen
kwartels
 
Duiven
S.BlikItaliaanse meeuwv/jFcollectie prijs
NBS bondsprijs
 

DFKP Clubdag Apeldoorn
H. MunnekeJapanse kwartelm/jFkampioen van de show
Japanse kwartelv/jFmooiste op 3 na
 

BeKaVe Spijk
K.J. MollemaLuchsv/jF 96Mooiste konijn groep kleur
Luchsv/jF 96Kampioen C klasse
Luchsv/jZGop 1 na mooiste C klasse
Mooiste 4 tal van de show
 

Midden-Groningenshow Muntendam
Konijnen
J.A. SchmaalBelg.haasv/jF96mooiste van het ras
J.KrijtheThuringerv/jF 96keurmeester prijs
K.J. mollemaLuchsm/oF 95keurmeester prijs
 
Hoenders
H.Liethwyandottev/jFMooiste dier keurmeester
Mooiste dier van het ras
Kampioen van de show
Wyandottev/jFkeurmeester prijs
G.SchutAustralorpv/jFMooiste dier van de
keurmeester
 
Dwerghoenders
J.weverAntwerpse baardkr.v/jUMooiste van de keurmeester
Mooiste van het ras
KLN prijs
Kampioen van de show
Antwerpse baardkrm/oFmooiste overjarige haan
mooiste collectie
dwerghoenders.
H.JagerDuits Rijkshoenkrv/jFMooiste van het ras
Duits Rijkshoenkrm/jFKLN prijs
H.SchuurWatermaals baardkr.v/jFMooiste van het ras
KLN prijs
A.MeijerhofOrpingtonkr.v/jFkeurmeester prijs
KLN prijs
H.RiemijerHollandsekrielv/0FKLN prijs
 
Duiven
S.U.BlikItaliaanse meeuwv/jFreservekampioen
Mooiste van het ras
J.KortShow Racerv/jFNBS prijs
Show Racerm/jFkeurmeesterprijs
mooiste collectie duiven
H de Jongekleurpostduifv/oFmooste van het ras
m/jFkeurmeesterprijs
 
Cavia
E.LudolphieCavia slade bleum/oFkampioen van de show
Cavia slade bleum/jZGmooiste beer
Cavia slade bleuv/jZGmooiste zeug
 
Siervogels
H.mulderJapanse kwartelm/jFKampioen van de show
mooiste van de keurmeester
mooiste collectie siervogels
H.munnekeJapanse kwartelv/jFkeurmeester prijs
M.BloemToulouse gansv/oFmooiste gans
M.BloemCanadese gansm/jFKLN prijs
 

Oostermoer show Gieten
J.BrouwerBelg.haasm/jF 96,5mooiste van het ras
 

Kloostershow Ter Apel
J.BrouwerBelg.haasm/jF 96,5Kampioen van de show
mooiste van de keurmeester
mooiste Belg. Haas
KLN prijs
winnaar KLN bondsmedaille
 

Midden Drenthe show Beilen
hoenders
S.U.BlikWyandottev/jZGprijs per 6 dieren
Wyandottev/jZGprijs per 6 dieren
Wyandottev/jZGprijs per 6 dieren
H.LiethWyandottem/jZGprijs per 6 dieren
mooiste wyandotte haan
enkelkleurig
E.HagemanWyandottev/jFringkampioen
mooiste van het ras
mooiste gezoomde hen
 
Dwerghoenders
J.WeverAntwerpse baardkr.v/jUmooiste van het ras
KLN prijs
ringkampioen
mooiste dwerghoen van
de show
H.MunnekeChabom/jFPrijs per 6 dieren
 
konijnen
J.KrijtheThuringerv/jF95mooiste van het ras
 
siervogels
H.MunnekeJapanse kwartelv/jFmooiste siervogel
 

ONETO Enschede
 
hoenders
E.HagemanWyandottev/jZGkeurmeester prijs
H.LiethWyandottev/jFmooiste dier keurmeester
KLN prijs
 

Belgische krielenfestijn Tiel
J.WeverAntwerpse baardkrm/jUmooiste Antwerpse
baardkriel van de show
van de show
mooiste van de keurmeester
KLN
mooiste collectie Belgische
krielen.
 

Fivelshow Appingedam
Hoenders
H.LiethWyandottev/jFkampioen van de show
keurmeester prijs
G.SchutAustralorpm/jFmooiste van de keurmeester
Cemaniim/jZGKLN prijs
E.HagemanWyandottev/jFKLN prijs
mooiste collectieop1 na
 
Dwerghoenders
J.WeverAntwerpse baardkr.v/jFKampioen van de show
Antwerpse baardkr.v/oFmooiste hen oud
Antwerpse baardkr.m/jFmooiste haan jong
mooiste collectie van
de show
H.MunnekeChabom/oZGmooiste oude haan
Chabom/oZGkeurmeester prijs
A.MeijerhofOrpinton kr.v/jFmooiste hen jong
KLN prijs
H.Jagerduits Rijkshoenkrv/jFkeurmeester prijs
KLN prijs
 
Siervogels
h.MulderJapanse kwartelv/jFreserve kampioen
KLN prijs
 
Konijnen
J.BrouwerBelg. Haasm/jF 96keurmeester prijs
Belg. Haasm/jF 96KLN prijs
K.J. MollemaLuchsm/jF 95,5reserve kampioen C klasse
KLN prijs
 
Serama
E.TimmerSeramav/jZGkampioen van de show
Seramam/jZGreserve kampioen
 
Duiven
J.Weverleurpostduifm/jFkeurmeesterprijs
 

Noordshow Assen
konijnen
J.A.SchmaalBelg.haasv/jF 96,5KLN prijs
Belg.haasv/jF 96,5ereprijs


Sponsoren PKV

JW BOUW

Boven Oosterdiep 125C
9641 JP Veendam
Tel.: 06-12712693
E-mail: info@jwbouw.nl


nedmag
Sponser van de Midden Groningen show 2022

nam